VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NÁZOV ZÁKAZKY : „KULTÚRNY DOM – rekonštrukcia“

PREDMET ZÁKAZKY : sú stavebné práce, ktoré riešia odstránenia porúch a deformácií jednotlivých stavebných konštrukcií, vytvorenia chýbajúceho sociálno-hygienického zariadenia, celkového zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií (stenových, stropných a výplní dverových otvorov), zníženia energetickej náročností objektu, celkovej zmeny vizuálnych charakteristík objektu, vytvorenia krabicovej žumpy pre zachytenie spláškových vôd a revitalizácia priľahlých exteriérových plôch a priestranstiev.

Rozsah, množstvo a špecifikácia stavebných prác je podrobne uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 101 028,06 EUR bez DPH

 Výzva na predkladanie ponuk [PDF] [574 kB]

 Projekt [ZIP] [2,46 MB]

 Prílohy k výzve [ZIP] [89,4 kB]

Kategória: VÝZVY

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak